زمان اجرا : در طول سال

مدت : یک هفته

مکان: استانبول

تفریحی