زمان اجرا : در طول سال

مدت: : یک هفته

مکان: کوبا

تفریحی